Inom affärsområdet Förnybar energi utvecklar vi och driver det växande engagemanget inom vindenergi. Tillsammans med våra partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Vid utgången av 2021 var kapaciteten för produktion av vindkraftsel på SCAs mark 6,5 TWh.  Tillsammans med tidigare beslutade projekt förväntas produktionen på SCA-mark öka från 2,6 TWh 2018 till 9,5 TWh 2023.

Långsiktigt mål

SCA har som långsiktigt mål att säkra vindkraftsproduktion på egen mark om 11 TWh, vilket motsvarar en elektrifiering av samtliga personbilar i Sverige.

Vi arbetar med

att arrendera ut vindlägen till bolag som vill projektera på vår mark. Dessutom utvecklar vi nya vindprojekt tillsammans med våra partner Eolus och OX2. Inför byggnation deltar vi som stöd till projekten till och med driftsfasen.

Vind för webben

Våra erbjudanden

Markområden med goda vindförhållanden
SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, en yta nästan lika stor som Belgien. Vi kan erbjuda markområden med goda vindförhållanden och möjligheter att etablera stora vindparker.

Vi hjälper dig förverkliga dina vindkraftsplaner. Vi är en aktiv arrendator som också erbjuder samarbeten, där vi hjälper dig att förverkliga dina vindkraftsplaner på vår mark.

Vi tar hand om dina vägar
I egenskap av ett stort skogsbolag sköter vi flera tusen kilometer väg på våra marker och är ansvariga för vägunderhåll och snöplogning. Vi kan hjälpa dig som parkägare att sköta dina nya vägar. Du kan avtala med oss om bland annat;

• förvaltning
• tillsyn och
• samordning av vägunderhållet

Naturligtvis anpassat efter dina behov.

Krossprodukter till vägbygget
Som projektör eller blivande ägare till en vindpark behöver du krossmaterial. Vi kan erbjuda lämpliga produkter för byggnation av nya vägar och fundament samt materialet som du behöver för vägunderhåll.

Vid nyprojektering av vindprojekt på SCA mark kan vi tillsammans identifiera möjligheter för att tillgodose möjliga framtida behov genom t ex täkttillståndsansökan.

Lösningarna för ditt vindkraftprojekt
SCA har stor erfarenhet av olika steg i vindprojekt. Vi kan erbjuda lösningar för ditt vindkraftprojekt omfattande bland annat:
• projektledning
• planering
• hjälp med myndighetskontakter
• kontakt med andra markägare
• tillståndsfrågor eller
• sammanställning av miljörapporter

Projekt vindkraft
Vi möjliggör att det kan projekteras på flera områden på SCA mark och tillsammans med partners bidrar vi till att några av Sveriges största vindkraftprojekt förverkligas. Målet år 2025 är en kapacitet på 11 TWh.

Tidig dialog
SCA erbjuder möjlighet till tidig dialog innan den lagstadgade samrådsprocessen inleds vid en eventuell vindkraftsetablering. Här har du möjlighet att lämna in synpunkter redan innan SCA har tecknat nyttjanderättsavtal med en projektör.

Fakta vindkraft och projektering
Vindkraft är förnybar och är ett av de bästa miljövalen för att utvinna energi. Ett vindkraftverk på 6 MW i bra vindläge kan producera behovet för runt 900 eluppvärmda villor årligen eller årsförbrukningen för ca 7 500 eldrivna personbilar.

Vad är viktigt att tänka på vid projektering av vindkraft på SCA-mark?
 

SCAs skogsbruk är certifierat, vilket innebär att SCA åtar SIC att följa riktlinjer för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställs upp av FSC® och PEFC™. SCAs skogar sköts långsiktigt med ambitionen att både producera högkvalitativ förnybar råvara och att bevara och utveckla skogens övriga värden. SCA har undantagit områden från skogsbruk på grund av höga naturvärden. Även vid omvandling av skog till annan markanvändning, däribland mark för vindkraftsändamål, ska hänsyn tas till dessa naturvärden. Vid vindkraftsetablering ska hänsyn även tas till upplevelsevärden och lokal ekonomi.

Projektören ansvarar för att vidareförmedla denna information till sina underentreprenörer. De krav som uppställs på SCAs marker gäller utöver den lagstadgade processen för vindkraftsetablering och innebär bland annat:

SCA kommer att redovisa vindområden som projektören har ställt förfrågan om att nyttja samt information om projektören på SCAs hemsida. Informationen kommer att finnas kvar på SCAs hemsida så länge projektering pågår.
Projektering av vindkraft på SCAs marker får inledas tidigast tre månader efter att vindområdet publicerats på SCAs hemsida. Detta innebär att SCA ingår ett eventuellt avtal tidigast när dessa tre månader belöpt.

I samband med att projekteringen inleds ska vindkraftprojektören även lägga upp vinområdet på Energimyndighetens karttjänst Vindbrukskollen och hålla informationen där uppdaterad med vid var tid gällande uppgifter om projektet. Projektören ska erbjuda lokala berörda intressenter, ett fysiskt möte för att informera om projektet och samla in synpunkter. Detta kan inte kombineras med det lagstadgade samrådsmötet. Företrädare för lokala berörda intressenter kan identifieras genom riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Närboende, berörd sameby och andra berörda ska ges möjlighet att få information och framföra synpunkter på projektet. Kontakt ska tas med berörd sameby för insamlande av information om för rennäringen väsentliga objekt och hänsyn. Inkomna synpunkter ska redovisas till SCA samt behandlas i tillståndsprocessen för projektet. 

Webb vind 1440.360