SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) grundades 1929 genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. 1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. 2017 delades SCA koncernen i två noterade bolag, skogsbolaget SCA och hygien- och hälsobolaget Essity.

1929

SCA grundas

SCA-koncernen såg dagens ljus den 27 november 1929. Bakom bolagsbildningen stod den svenske finansmannen Ivar Kreuger, som av ett tiotal fristående skogsbolag skapade en enda koncern. Bolaget innefattade skog, sågverk, massafabriker, verkstäder och kraftbolag. SCA omsatte då cirka 100 miljoner kronor och produktionen bedrevs i ett 40-tal svenska enheter av 6 500 anställda.

1930–1949

Produktionen inriktas på pappersmassa

SCAs första år präglades av den internationella depressionen med lägre priser och minskad export.

Kreugers död, och därmed sammanbrottet av hans bolag Kreuger & Toll 1932, ledde till att Svenska Handelsbanken så småningom tog över hela kontrollen av SCA.

Trots det bistra affärsklimatet satsade SCA på att öka produktionen av sulfatmassa i och med byggandet av Östrands massafabrik. Fabriken togs i drift 1932 med en kapacitet på 100 000 ton vilket 1936, då den formellt invigdes, utökades till 140 000 ton. Den blev därmed en av världens största sulfatmassafabriker. En stor del av massan exporterades till USA och vid slutet av 30-talet uppgick exporten till USA till cirka 50 procent.

Marknadsläget för skogsindustriprodukter förbättrades mot mitten av 30-talet för att efter en kulmen 1937 mattas av fram till krigsutbrottet. Krigsutbrottet minskade drastiskt möjligheterna till export för skogsindustrin, framförallt för pappersmassa men även för sågade trävaror. SCA blev tvunget att avsevärt begränsa produktionen av massa under krigsåren. Produktionen ställdes om och SCA tillverkade produkter som gengasved, träkol, trätjära, terpentin och massa för cellulosasprittillverkning.

1950

SCA börsintroduceras

Efter andra världskriget ökade SCAs försäljning och vinster kraftigt. SCAs tidigare svaga finansiella ställning stärktes och gjorde det möjligt för Handelsbanken att notera SCA på Stockholms fondbörs 1950. Emissionen omfattade 375 000 aktier till ett pris på 130 kr per aktie. När SCA inregistrerades på Stockholms fondbörs var antalet aktieägare ca 17 000.

1950–1959

SCA börjar producera tidningspapper

SCA börjar producera tidningspapper och bygger en pappersmaskin i Ortviken (1958). Produktion enbart i Sverige men exporten ökar. 1950-1959 Under efterkrigstiden fram till 1955 skedde inga större förändringar i företagets struktur. Därefter startade en period med stora förändringar genom satsning på större och mer konkurrenskraftiga fabriker samt mer vidareförädlade produkter. Två av de viktigaste inslagen var att utöka blekerikapaciteten i Östrand samt att bygga ett tidningspappersbruk i Ortviken. Tidningspappersbruket byggdes 1956-1957 och omfattade två maskiner med en kapacitet på totalt 160 000 ton.

Uttaget av skog var för SCA under en lång tid begränsad av tillgången på arbetskraft. Under mitten av 50-talet började mekaniseringen av skogsbruket på allvar. Bågsåg och sågsvans kom att ersättas av motorsåg. Den maskinella barkningen tog över alltmer av den manuella. Transporterna av virke till industrin skedde dock fortfarande till stor del genom flottning.

1960–1974

Start för produktion av kraftliner

Utvecklingen fortsätter med köp och uppbyggnad av wellpappanläggningar i såväl Sverige som Europa. 1960-talet kom att medföra stora förändringar för SCA. Massatillverkningen koncentrerades till ett fåtal fabriker som byggdes ut. Som en konsekvens av detta lades flera enheter ner. Några av nedläggningarna fick stor påverkan på arbetstillfällena på mindre orter, t.ex. nedläggningen av massafabriken i Svartvik. Samtidigt skedde en målmedveten satsning på vidareförädling i form av ökad papperstillverkning. Ett exempel på detta var den nya tidningspappersmaskinen PM 4 i Ortviken som togs i drift 1967.

1960-talet kännetecknades av en svag efterfrågan på skogsindustriprodukter Under hela perioden 1959 till 1972 var SCAs lönsamhet mindre tillfredställande, och under två år uppvisade SCA ett negativt resultat.

"1961 körde SCA igång den första kraftlinermaskinen i Munksund, vilket blev startskottet för SCAs förpackningsrörelse."

Under 1960 talet övergavs flottningen och sågtimmer och massaved började transporteras med lastbil. Transporterna av papper, massa och sågade trävaror förändrades också när SCA i slutet av 60-talet effektiviserade sina sjötransporter med bland annat egna fartyg ut i Europa.

1961 körde SCA igång den första kraftlinermaskinen i Munksund som blev det stora startskottet för SCAs förpackningsrörelse. Kapaciteten var beräknad till 110 000 ton. För att säkra avsättningen på liner gav sig SCA in på wellpappmarknaden och köpte eller byggde ett antal anläggningar i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike.

Från 1973 förbättrades marknadsläget för skogsindustriprodukter och 60-talets strukturåtgärder började äntligen ge en tillfredställande avkastning.

1975

SCA lägger grunden till hygienverksamheten

1975 tog SCA sitt första steg mot att bli ett konsumentvaruföretag i och med köpet av det svenska hygienföretaget Mölnlycke. Köpet ökade koncernens omsättning med 40 procent och ledde till att mjukpapper, blöjor, menstruationsskydd och inkontinensprodukter ingick i produktportföljen.

1975–1999

Tryckpappersverksamheten utökas

SCA köper italienska förpackningsföretaget Italcarta. Etablering i Latinamerika. 1975-1999 1980 köpte SCA in sig i Sancela Mexico, en tillverkare av menstruationsskydd. Det blev startpunkten för koncernens expansion genom förvärv eller samriskbolag i Central- och Östeuropa, Asien och Amerika, en expansion som fortfarande pågår.

Tryckpappersverksamheten utökades och nya maskiner installerades i Ortviken 1986, 1991 och 1996. I österrikiska Laakirchen köpte SCA ett pappersbruk för tillverkning av SC-papper.

1988

SCA köpte den italienska förpackningsföretaget Italcarta, vilket gav betydande marknadsandelar i södra Europa.

1992

Energiföretaget BÅKAB Energi AB avvecklades.

1990

Förvärvet av brittiska Reedpack

Förvärvet av brittiska Reedpack ger SCA en ledande ställning i Europa inom transportförpackningar. 1990 SCA blev europeisk marknadsledare inom transportförpackningar genom köpet av brittiska Reedpack. Förvärvet ökade omsättningen i förpackningsrörelsen med 42 procent.

1995

SCA blir Europas ledande hygienproduktsföretag

1995 SCA köpte majoriteten i tyska Papierwerke Waldhof Aschaffenburg, PWA, och blev därigenom Europas största hygienproduktsföretag. PWA hade främst verksamhet inom mjukpapper, transportförpackningar och grafiska papper, vilket innebar att företagens verksamheter kompletterade varandra väl.

2001

Förvärven av Georgia-Pacific Tissue och Tuscarora

Förvärven av Georgia-Pacific Tissue och Tuscarorager ger SCA en stark ställning inom mjukpapper för storförbrukare respektive skyddsförpackningar i Nordamerika. 2001 Verksamheten i Nordamerika fick en rejäl skjuts genom förvärven av Georgia-Pacific Tissue och skyddsförpackningsföretaget Tuscarora. Förvärven gjorde SCA till nummer tre på den nordamerikanska mjukpappermarknaden och marknadsledande inom skräddarsydda skyddsförpackningar.

2004

SCA störst inom mjukpapper och personliga hygienprodukter i Australasien

2004 förvärvade SCA det nyzeeländska Carter Holt Harveys mjukpappersverksamhet vilket gjorde SCA till marknadsledare inom mjukpapper i Australasien.

2007

SCA storsatsar på vindkraft

2007 innebär startskottet för SCAs stora vindkraftsatsning tillsammans med norska Statkraft. SCA och norska energibolaget Statkraft bildade ett gemensamt bolag för investeringar i vindkraft. Planerna omfattade 450 vindkraftverk i sex vindkraftparker i norra Sverige.

SCA säljer den nordamerikanska förpackningsverksamheten. Samma år köper SCA Procter & Gambles europeiska mjukpappersverksamhet, inklusive välkända varumärken som Tempo, marknadsledande på näsdukar i Västeuropa och Hong Kong.

SCA bildade ett samriskbolag med den Jordanienbaserade industrikoncernen Nuqul med verksamhet i Mellanöstern.

2008

SCA avnoteras från Londonbörsen.

2009

SCA förvärvar en av de största inom mensskydd i Argentina

SCA förvärvar – genom sitt colombianska samriskbolag – Algodonera Aconcagua, en av de största aktörerna inom menstruationsskydd i Argentina.

2010

SCA förvärvar Copamex

SCA förvärvar Copamex barnblöjverksamhet i Mexiko och Centralamerika, och avyttrar sin asiatiska förpackningsverksamhet.

2011

SCA förvärvar brasilianska hygienföretaget Pro Descart samt 95 procent av San Saglik, ett turkiskt företag inom inkontinensskydd. SCA & Pacific Equity Partners bildar joint venture i Australasien och SCA förvärvar 50 procent av turkiska hygienföretaget Komili.

2012

SCA avyttrar hela sin förpackningsverksamhet

SCA avyttrar hela sin förpackningsverksamhet till brittiska DS Smith och förvärvar Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, det asiatiska hygienbolaget Everbeauty samt återstående 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.). För femte året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av amerikanska Ethisphere-institutet. SCA fortsätter också att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 12e året i rad.

SCA förvärvar Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, det asiatiska hygienbolaget Everbeauty och återstående 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.).

2013

SCA blir majoritetsägare i Vinda

SCA presenterar en uppdaterad logotyp, blir majoritetsägare i det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda, etablerar verksamhet i Indien och avyttrar det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen. SCA presenterar en uppdaterad logotyp. SCA blir majoritetsägare i det kinesiska mjukpappersföretaget Vinda (med 51,4 procent ägarandel). Etablerat verksamhet i Indien och lanserat Libero och Tempo i Indien. Invigt första vindkraftsparken inom det med Statkraft samägda bolaget samt avyttrat det österrikiska tryckpappersbruket i Laakirchen.

2014

Samarbetet med Vinda stärktes

Samarbetet med det kinesiska hygienföretaget Vinda stärktes. Joint venture-bolaget Asaleo Care börsintroducerades. Högsta resultatet före skatt någonsin. Två av de tre effektiviseringsprogrammen slutfördes som planerat vid årsskiftet 2014/2015. Samarbetet med det kinesiska hygienföretaget Vinda stärktes genom att SCA överförde sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau till Vinda, där SCA är majoritetsägare med 51,4 procents ägarandel.

Joint venture-bolaget Asaleo Care i Australien, Nya Zeeland och Fiji börsintroducerades. SCAs ägande i Asaleo Care uppgår efter börsnoteringen till 32,5 procent.

Som första svenska börsnoterade bolag lånade SCA 1 500 MSEK via en grön obligation. Likviden kommer att användas till investeringar inom projekt som har en positiv miljöpåverkan.

Starten gick för Volvo Ocean Race 2014–2015 där SCA deltog med en kvinnlig besättning, Team SCA.

2015

SCA beslutar om mångmiljardsatsning på Östrand

Beslut om att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik i Sverige. SCA beslutade om att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision. Investerade i en ny produktionsanläggning i Brasilien. Lade ett offentligt bud på Wausau Paper Corp. Avyttrade verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. Avvecklades en produktionsanläggning för mjukpapper i Frankrike och en tidningspappersmaskin i Sverige. För att ytterligare öka fokus på koncernens båda huvudverksamheter beslutades om att påbörja en uppdelning av koncernen i två divisioner, en Hygiendivision och en Skogsindustridivision.

Beslut om att investera i en ny produktionsanläggning för tillverkning av inkontinensprodukter i Brasilien.

Beslut om att lägga ett offentligt bud på Wausau Paper Corp., en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Transaktionen slutfördes den 21 januari 2016.

Beslut om att avyttra verksamheten i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.

Som en del av kostnadsbesparingsprogrammet, relaterat till förvärvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, avvecklades en produktionsanläggning för mjukpapper i Frankrike.

Beslut om att stänga en tidningspappersmaskin vid Ortvikens pappersbruk i Sverige.

2017

SCA delas i två börsnoterade företag

Efter ett historiskt beslut på årsstämman kommer SCA att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag med affärsområdena trä, skog, papper, förnybar energi och som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark. SCAs hygienverksamhet med affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.

2018

I juni startade Östrands massafabrik och invigdes den 14 februari 2019 av kung Carl XVI Gustaf.

2019

I september 2019 beslutade SCA om en investering på 7,5 miljarder SEK i Obbola pappersbruk. Investeringen omfattar bland annat en ny pappersmaskin och en ökad produktion av kraftliner från 450 000 ton till 725 000 ton årligen. 

2020

SCA beslutade att avveckla sin tryckpappersproduktion. Efterfrågan på tryckpapper har minskat under lång tid och coronapandemin har drivit på utvecklingen. SCA har successivt minskat sin exponering mot tryckpapper och under 2020 återstod endast Ortvikens pappersbruk i Sundsvall med produktion av bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner. Avvecklingen sker i början av 2021 och på Ortvikens industriplats ställs det om för att producera kemisk termomekanisk massa, CTMP, och för extern verksamhet.

2021

Tillsammans med det finska energiföretaget St1 bygger vi ett bioraffinaderi i Göteborg som kommer att tillverka biodrivmedel av restprodukter från skogen.