Vi följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter, från en övergripande till en mer verksamhetsnära styrning. Affärsområdena har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad.

Hållbarhets­redovisningar

Här hittar du våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Års- och hållbarhetsredovisningar

Resurs­användning

Resurseffektivitet är en viktig del av hållbarhetsarbetet både för att hushålla med jordens resurs men också för att vara kostnadseffektiv.

Effektiv resursanvändning Resursförbrukning

Hållbarhets­styrning

All styrning inom SCA har ytterst till uppgift att säkra koncernens åtagande mot alla sina intressenter. Det är dessa åtaganden som uttrycks i våra mål och strategier.

Hållbarhetsstyrning Risk och riskhantering Uppförandekod Hållbarhetspolicy