Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att:

 • Kontinuerligt förbättras
 • Utveckla långvariga relationer
 • Prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet

 

 

 

 

Prioriterade områden

SCA har under 2021 indentifierat vilka frågor som är viktiga för skogsbolaget SCA och dess intressenter.

Fossilfri värld
SCA producerar och säljer förnybara produkter som kan ersätta fossilbaserade alternativ och därigenom bidra till att minska den globala uppvärmningen. SCA bidrar även till klimatnytta genom nettotillväxten i bolagets skogar, som tar upp koldioxid från atmosfären, och genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser från den egna värdekedjan.

Fossilfri värld

Värdefulla skogar
Skog är en viktig del i jordens ekosystem. SCA bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och skogens upplevelsevärden samtidigt som den långsiktiga tillgången till förnybar skogsråvara säkras. Bolaget deltar aktivt i utveckling av skogsbruket för att utveckla skonsammare brukningsmetoder och stärka naturvärden. SCA uppmuntrar och hjälper andra skogsägare till ett ansvarsfullt skogsbruk.

Värdefulla skogar

Effektiv resursanvändning
SCA arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiviteten, vilket bidrar till högre lönsamhet samtidigt som vi hushållar med jordens resurser och minskar påverkan på miljön. Vatten är en livsviktig resurs och vi värnar om tillgången till rent vatten genom att minimera utsläpp. Vi arbetar fortlöpande för att minimera mängden avfall och att söka nya användningsområden för bolagets restströmmar. Genom innovation och produktutveckling utvecklas produkter som bidrar till ökad materialeffektivitet för bolagets kunder.

Effektiv resursanvändning

Ansvar för människa och samhälle
Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs. SCA säkrar den framtida kompetensförsörjningen genom att utveckla medarbetarna och vara en inkluderande och attraktiv arbetsgivare som sätter hälsa och säkerhet först. Genom verksamheten skapas arbetstillfällen, både direkt och indirekt. SCA utvecklas tillsammans med, och bidrar till, de samhällen där företaget bedriver verksamhet.

Ansvar för människa och samhälle

Värdegrund
För att vara ett trovärdigt och transparent företag baseras verksamheten på en gemensam värdegrund som tar sin utgångspunkt i SCAs kärnvärden respekt, ansvar och högklassighet. Värdegrunden beskrivs i SCAs Uppförandekod som alla anställda ska leva upp till. Den ska genomsyra företagets affärsrelationer och hur intressenter bemöts. SCA strävar efter en hållbar leverantörskedja med leverantörer och entreprenörer som delar bolagets värderingar.

Värdegrund

Lönsam tillväxt
Långsiktig överlevnad bygger på uthållig och lönsam tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. Skogen utgör kärnan i SCAs verksamhet och lönsam tillväxt skapas genom att den förnybara skogsresursen växer samt genom att öka värdet som varje träd genererar.

Lönsam tillväxt

Väsentlighetsanalys

Kunder och konsumenter

Hur vi för dialog:
Kundbesök, intervjuer, deltagande i kundevent och konferenser, mässor, utskick, hemsida, sociala medier.

Huvudsakliga områden:
Klimatnytta, miljöpåverkan, miljömärkning, fiberinköp, skogsbruk,
biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, rennäring, hälsa och säkerhet, kundnytta, resurseffektivitet, innovation, kvalitet, produktsäkerhet, avveckling av tryckpapper.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Kundundersökningar och kundbesök
 • Nära dialog med kunder för att utveckla bolagets värdekedja
 • Dialog om klimatavtryck, ansvarsfull skogsbruk, produktsäkerhet
 • Utbildning i uppförandekod och leverantörsstandard
 • Utveckling av nya produkter och servicekoncept tillsammans med kunder
 • Livscykelanalys av produkter
 • Besök hos kund av SCAs experter inom olika områden
 • Kunder som genomför revisioner av SCAs verksamhet
 • Kundtidningar till exempel SCA Wood Magazine och New Ways
 • Miljömärkningar med mera, exempelvis WWF, ECPI
Dialog med intressentgrupp

Medarbetare

Hur vi för dialog:
Mål- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, samverkansmöten, webbenkäter, intranät, interna utbildningar, ledarträffar.

Huvudsakliga områden:
Hälsa och säkerhet, värdegrund och kultur på arbetsplatsen, attrahera och rekrytera, kompetensutveckling, successionsplanering, ersättningar, affärsetik, arbetsförhållanden, resurseffektivitet, miljöpåverkan, produktutveckling, strategisk utveckling, avveckling av tryckpapper.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Koncernens ZERO-arbete för utveckling av hälso- och säkerhetskulturen,
  ISO 45001-certifiering (tidigare OHSAS 18001)
 • Riskanalyser och hantering i samband med pandemi
 • Interna digitala kanaler (intranät, elektroniska skärmar, instagram och webinar)
 • Samrådsverksamhet och separata möten kring omstrukturering Sundsvall
 • Samtalsverktyget ”Hur är det hos oss?” och utbildning i SCAs uppförandekod, antikorruption och affärsetik
 • Deltagande i digitala studentmässor och samverkan med utbildningsväsende
 • SCAs Ingenjörspodd och personaltidning SCA Inside
 • Introduktionsutbildning för nyanställda, kompetenshöjande insatser, ledarskapsträning, Early career program och internship
Dialog med intressentgrupp

Investerare och ägare

Hur vi för dialog:
Investerarträffar, till exempel i samband med kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar, riskrapporter, årsstämma, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden:
Finansiell utveckling, marknadsutsikter, hållbarhet, tillväxtområden, utdelning och finansiella
mål, skogsvärdering, riskhantering, bolagsstyrning.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Årsstämma 15 april 2021
 • Löpande investerar- och analytikermöten under året
 • Roadshows i samband med kvartalsbokslut
 • Riskhantering som del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
Dialog med intressentgrupp

Leverantörer

Hur vi för dialog:
Uppföljningsmöten, offertförfrågningar och upphandlingar, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden:
Hälsa och säkerhet, leverantörskontroller, affärsetik, mänskliga rättigheter, energiförbrukning,
resurseffektivitet, klimatpåverkan, avveckling av tryckpapper.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • SCAs leverantörsstandard som del av avtal
 • Leverantörsbedömningar och uppföljningsmöten
 • Riskbaserad leverantörsrevision på plats
 • Utbildning av inköpspersonal
 • Bedömning av länder och leverantörer utifrån hållbarhetsaspekter
 • EcoVadis plattform
 • Uppföljningsmöten med enskilda leverantörer
Dialog med intressentgrupp

Privata skogsägare

Hur vi för dialog:
Skogsägarträffar, fysiska och digitala, möten, kundtidning, hemsida, sociala medier.

Huvudsakliga områden:
Långsiktigt och hållbart skogsbruk, skötselmetoder, skogsbruksplaner, äganderätt, skogsbrukscertifiering, naturhänsyn, lönsamhet.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Affärskontakter löpande under året
 • Nöjdkundintervjuer med privata skogsägare
 • Skogsägarträffar, ett fåtal under år 2021 till följd av pandemin
 • Vidareutvecklat Skogsvinge™ för utökad kundnytta
 • Samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB (gruppcertifiering för privata skogsägare)
 • Kundtidningen Din Skog
Dialog med intressentgrupp

Intresse-organisationer

Hur vi för dialog:
Möten i specifika frågor, intervjuer, rapporteringar till miljömärkningar och hållbarhetsindex, hemsida.

Huvudsakliga områden:
Skogsbruk, biologisk mångfald, klimat- och miljöfrågor, resurseffektivitet, grön energi, mänskliga
rättigheter, jakt, rennäring.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Intressentdialoger
 • Medlemskap och engagemang i organisationer som Skogsindustrierna, Confederation of European Paper Industries (CEPI), FSC och PEFC
 • Deltagande i fortsatt utveckling av den svenska FSC-standarden, andra standarder och miljömärkningar
 • Fältbesök i bolagets skogar
 • Samarbete med BirdLife för att återställa våtmarker och för att gynna förutsättningarna för fåglar, så som slaguggla
 • Dialog med referensgrupper i Mångfaldsparker
Dialog med intressentgrupp

Samhälle

Hur vi för dialog:
Dialogmöten, lokala evenemang, samrådsmöten, intervjuer, hemsida.

Huvudsakliga områden:
Hälsa och säkerhet, miljöfrågor, lokala frågor, förnybar energi, rennäring, arbetsmarknad,
utbildning, samhällsengagemang, mångfaldsfrågor, mänskliga rättigheter.

Hur vi arbetar med frågorna:

 • Dialoger med lagstiftare, myndigheter, kommuner och opinionsbildare
 • Samråd och dialog kring investeringar, tillståndsärenden, sysselsättning och andra lokala frågor
 • Samrådsmöten med lokala samebyar och närboende till SCAs industrier och skogar
 • Styrelserepresentation eller deltagande i organisationer för regional utveckling, exempelvis Handelskamrarna och Ung Företagsamhet i de nordliga länen
 • Deltagande i Skogen i skolan
 • Tillsyn och årliga rapporteringar till myndigheter, till exempel miljörapport
Dialog med intressentgrupp

Kontakt