Här får du veta mer om hur vi arbetar med SCAs skogsbruk och vår virkesförsörjning. Du hittar frågor och svar som berör skogsbruket och skötseln av våra skogar, vedråvarans ursprung och hur mycket vi förbrukar. Vi svarar också på frågor om skogen och klimatet, biologisk mångfald, naturhänsyn och mycket mer.

Frågor och svar

SCAs skogar och skogsbruk
Ett hållbart skogsbruk har högsta prioritet och är en självklar del i all vår verksamhet. Skogsindustrin spelar en stor och viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Miljöhänsyn och biologisk mångfald
Vårt mål är att skogarna ska vara minst lika rika på biologisk mångfald i framtiden som de är i dag. Vi analyserar klimatrisker och tar ansvar för rödlistade arter i våra skogar.

Avverkning och bruksmetoder
SCA avverkar runt en procent av skogsarealen varje år. Vi definierar vi en hållbar avverkningsnivå för våra skogar. Detta säkerställer att vi inte överavverkar i våra skogar.

Klimat
SCAs klimatmodell har varit föremål för granskning och har även används av andra svenska skogsföretag. Den har tillämpats inom branschen i både Sverige och Europa.

Råvara och virkesförbrukning
SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Certifiering och reglering
Certifiering är ett värdefullt verktyg för hållbarhetsarbete. Certifiering är ett mått på att vi uppfyller krav, som granskas av en oberoende part. Vi sätter också egna mål som följs upp.