SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling. Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

SCA har sedan 2004 en uppförandekod som ska säkerställa att SCAs medarbetare lever upp till koncernens kärnvärden och inte medverkar i oetiska affärer. Den innehåller principer om bland annat affärsetik, relationer till medarbetarna, hälsa och säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Koden är ett verktyg som hjälper till att omsätta bolagets kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – i handling. Läs mer

Värdegrund

Våra kärnvärden är ansvar, högklassighet och respekt.

Läs mer

Uppförandekod

Vår kompass för att omsätta våra kärnvärden i handling.

Läs mer

Affärsetik

Vi har nolltolerans för oetiskt affärsbeteende. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en viktig del i SCAs uppförandekod, som ligger till grund för koncernens företagskultur och affärsrelationer.

Läs mer

Produktsäkerhet

SCA vill säkerställa att kunder och konsumenter får säkra produkter och tjänster med hög kvalitet, som tillverkas och levereras med respekt för människa och miljö. Produkterna ska vara säkra för användaren och för miljön samt uppfyller kundernas och myndigheternas krav på produktsäkerhet enligt principerna för GMP (Good Manufacturing Practice).

Råvaror och kemikalier som ingår i produkterna eller används i vår verksamhet utvärderas kontinuerligt. Baserat på tillgänglig kunskap arbetar vi aktivt för att identifiera och byta ut substitutionspliktiga produkter.

Livcykelperspektiv

Störst klimateffekt uppnås genom att koncernens produkter ersätter andra produkter med ett större kolspår, till exempel genom att biobränslen ersätter fossila bränslen, trävaror ersätter betong, och papper ersätter plast. Läs mer.